755851

от Natali | в категории | 08-07-2011

0

ITAR-TASS 32: MOSCOW, RUSSIA. MARCH 23, 2009. TV person Kseniya Sobchak appears at Hello magazine's 5th anniversary party at Pacha club. (Photo ITAR-TASS/ Maxim Shemetov)

32. Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 23 ìàðòà. Òåëåâåäóùàÿ Êñåíèÿ Ñîá÷àê íà âå÷åðèíêå, ïîñâÿùåííîé 5-ëåòèþ æóðíàëà «Hello!», â êëóáå «Pacha». Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Ìàêñèì Øåìåòîâ

Читайте также:

Написать комментарий

75 / 0,290 / 30.81mb